Video – často kladené dotazy

Máte nějaké dotazy? Podívejte na toto video, kde vám studentky oboru Všeobecného lékařství zodpoví nejčastěji kladené dotazy.

FAQ – často kladené dotazy

1. Chci si podat přihlášku ke studiu na Vaši fakultu, co vše pro to musím udělat?

Na webových stránkách si v záložce Uchazeč vyplňte elektronickou přihlášku. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku 830,- Kč – toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2023. Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html

2. Rád/a bych absolvoval/a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, kde se mohu přihlásit?

Fakulta otevírá přípravné kurzy, které probíhají od poloviny ledna. Informace včetně přihlášky najdete na adrese https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2235.html 

3. Mohu uhradit poplatek za přípravný kurz v hotovosti?

Bohužel ne.
Pouze složenkou, kartou nebo převodem z účtu.
Variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky.
V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků „SHA“
.

4. Je možné přijetí na Vaši fakultu i bez přijímacích zkoušek?

Ano, ale pouze na magisterský studijní program Všeobecné lékařství. Uchazeči o studium tohoto programu mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění všech podmínek specifikovaných na stránce http://www.lf3.cuni.cz/3LF-65.html. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné podat do 28. 2. 2023. 

5. Mé dosavadní studijní výsledky jsou výborné, jsem úspěšná/ý i v mimoškolní činnosti – splňuji předpoklady pro přijetí bez přijímacího řízení. Co vše musím doložit a stačí pouze fotokopie?

Studijní výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenými kopiemi vysvědčení.

Umístění v soutěžích musí být doloženo úředně ověřenou fotokopií diplomu, popř. jiného dokladu dokládajícího umístění. Též je možno jej doložit originálním potvrzením instituce, která danou soutěž pořádala. Přesné a podrobné podmínky naleznete v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení nebo také na adrese http://www.lf3.cuni.cz/3LF-64.html

6. Vydává fakulta modelové otázky k přijímacímu řízení?

Ne, naše fakulta modelové otázky nevydává. Na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeči najdete vše potřebné k přijímacímu řízení – testy, vzorové testy, okruhy, doporučenou literaturu.

7. Mohu si podat více přihlášek ke studiu více studijních programů na Vaší fakultě?

Ano, můžete si podat i více přihlášek. Na každý zvolený studijní program si ovšem podáváte a hradíte samostatnou přihlášku.

8. Nemám zdravotnické vzdělání ani praxi, mohu se přihlásit na studijní program Všeobecné ošetřovatelství?

Ano můžete, ke studiu vybraného oboru studia není potřeba mít zdravotnické vzdělání ani praxi v oboru.

9. Rád/a bych studoval/a navazující magisterské studium na Vaší fakultě. Jaké jsou podmínky po přijetí na program Intenzivní péče?

Podmínky přijetí:

  • ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství
  • prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.
  • úspěšné vykonání přijímací zkoušky
  • doložení absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

10. Jsem zahraniční student/ka, ale chci studovat v českém jazyce. Potřebuji nějaké potvrzení o složení zkoušky z českého jazyka?

Žádné potvrzení či osvědčení o znalosti českého jazyka nedokládáte. Úspěšným složením přijímací zkoušky prokazujete znalost českého jazyka.

11. Jaký byl minulý rok průměr známek posledního přijatého studenta bez přijímacích zkoušek?

Minulý rok byl průměr potřebný pro přijetí bez přijímacího řízení 1,04, avšak každý rok se tento průměr může lišit na základě počtu uchazečů a jejich prospěchu. 

12. Kolik studentů nastoupilo na naší fakultu v rámci doplňovacího řízení na obor Všeobecné lékařství?

Minulý rok na 3. lékařské fakultě doplňovací řízení proběhlo. Do studijního programu bylo v rámci doplňovacího řízení přijato 40 studentů. Vyhlásit doplňovací řízení může pouze děkan.

13. Jaké bylo procento úspěšnosti v přijímacím řízení na obor Všeobecného lékařství v minulém roce?

V loňském roce bylo přijato 303 uchazečů z celkového počtu 1697 uchazečů kteří se zůčastnili, což činí 17,86 %.

14. Nabízí naše fakulta možnost nultého ročníku?

Nultý ročník jako takový na naší fakultě není. 3. lékařská fakulta provozuje pouze přípravné kurzy na přijímací řízení, které probíhají další rok a program Dvojčata, ve kterém si můžete vyzkoušet být studentem 1. ročníku Všeobecného lékařství na jeden týden.

15. Co je to program Dvojčata?

Dvojčata jsou program, kdy studenti z jakéhokoliv ročníku střední školy mohou zažít týden, tak jak ho má student prvního ročníku na 3. lékařské fakultě. Cílem programu je ukázat zájemcům o studium Všeobecného lékařství, jak vypadá dennodenní studium medika, jaky je jeho den, co všechno se učí a jak probíhá výuka na vysoké škole. 

16. Když nesložím maturitní zkoušku, má cenu chodit k přijímací zkoušce?

Nesložení maturitní zkoušky není důvodem, abyste se nedostavil/a k přijímací zkoušce. V případě přijetí se však bez doložení maturitního vysvědčení nemůžete zapsat do studia. Po úspěšném složení maturitní zkoušky v opravném termínu co nejdříve oznamte tuto skutečnost na studijním oddělení, obdržíte informaci o možnosti zápisu do studia.

17. Podal/a jsem si přihlášku na více programů, ale termíny přijímacích zkoušek se kryjí. Mám požádat o náhradní termín?

Ne, pokud si podáte více přihlášek v kombinaci studijních programů Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Dentální hygiena a Nutriční terapie, absolvujete písemnou část přijímací zkoušky pouze jedenkrát. V případě postupu do ústních částí přijímací zkoušky je starostí fakulty, abyste mohl/a všechna druhá kola absolvovat v řádném termínu.