Intenzivní péče

Přijímací řízení

Navazující magisterský studijní program

Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 7. 6. 2023 – 8. 6. 2023 a má 2 kola

7. 6. 2023 – 1. kolo – písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče. Celkem 50 otázek celkem. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá náplni kvalifikačního bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra. Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 – maximum 50. Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky

8. 6. 2023 – 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu, motivace a předpokladů ke studiu – max. 37 bodů (pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti). Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 – maximum 62. Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem bodů z písemné a ústní části přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky.

Podmínky přijetí: ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství, dále úspěšné vykonání přijímací zkoušky a doložení absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Přípravný kurz: 14. – 15. února 2023 – Přípravný kurz probíhá formou dvoudenního soustředění zaměřeného na okruhy požadavků z oborů pro přijímací zkoušku, tzn. anatomii, fyziologii, patofyziologii, ošetřovatelství a základy intenzivní péče. Součástí bude i návod na práci s odborným textem, což je součástí ústní částí přijímací zkoušky.

Bc. Hedvika Literová, Intenzivní péče

Studuji tento obor, protože chci rozumět věcem do hloubky, líbí se mi, že nám přednášejí lékaři z oboru, všichni se snaží nezůstat jen u frontálních způsobů a záleží jim na výsledcích výuky.

Bc. Eliška Beňová, Intenzivní péče

Volba této fakulty byla jasná, chtěla jsem získat více kompetencí, rozumět tomu, co dělám a stát se partnerem lékaře při léčbě a ošetřování pacientů. Věřím, že na vzdělání záleží, už jen pro poskytování kvalitnější péče.